top of page

Abbreviations

AF- Arbeter fraynd

AI- Archives Israélites

FR- Free Russia

JC- Jewish Chronicle

KiS- Katorga i ssylka

LNR- La Nouvelle Revue

LS- Leninskii sbornik

PMG- Pall Mall Gazette

PSS- Vladimir Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (1958-65)

PY- Poylishe yidl

ROR- Review of Reviews

SV- Sotsialisticheskii vestnik

ZO- Zagranichnaia agentura. Okhrana.

bottom of page